Osvědčená kvalita

Bezpečnost, kvalita a prostředí.

Základními hodnotami naší společnosti jsou spokojení zákazníci, angažovaní zaměstnanci a respekt k občanské společnosti a přírodě. Z tohoto důvodu jsme již v raném stádiu zavedli systém řízení interní kvality, ochrany životního prostředí, bezpečnosti a ochrany zdraví. Těmito hodnotami se řídí svědomité a zodpovědné jednání každého a všech zaměstnanců společnosti Kurita.

Přirozeně dodržujeme mezinárodně uznávané normy a podrobujeme se pravidelným kontrolám.

ISO 9001. Kvalita není shoda okolností.

Naopak, je výsledkem procesu nepřetržitého zlepšování. Nepřetržitě prováděné kontroly a optimalizace našich pracovních procesů, produktů a služeb jsou pevnými prvky našich norem řízení kvality certifikovaných podle DIN EN ISO 9001.

ISO 14001. Životní prostředí se týká nás všech.

Za životní prostředí je zodpovědný nejen každý jednotlivec, ale obzvláště komerční podniky. Společnost Kurita bere tento závazek velmi vážně, interně i externě. To znamená, že v naší společnosti věnujeme pozornost nejen činnostem zodpovědným vůči životnímu prostředí, ale také doporučujeme našim zákazníkům, aby si zvolili postupy a úpravy šetrné k životnímu prostředí. Následná realizace našich strategií v oblasti životního prostředí je certifikována podle normy DIN EN ISO 14001.

BS OHSAS 18001. Systematická bezpečnost.

Přebírání sociální odpovědnosti za naše zaměstnance. Ve společnosti Kurita je toto nejen dobrým záměrem, ale také je to svědomitě uplatňováno. Přijímáním proaktivních opatření k rozeznávání a odstraňování potenciálních nebezpečí při práci nepřetržitě zlepšujeme pracovní podmínky a podporujeme zdraví a bezpečnost našich zaměstnanců. Naše úsilí je zdokumentováno a certifikováno podle BS OHSAS 18001.

REACH. Více transparentnosti – nižší rizika.

REACH je předpis Evropské unie přijatý ke zlepšování ochrany lidského zdraví a životního prostředí před riziky, která mohou představovat chemikálie. REACH znamená „Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" (registrace, hodnocení, schvalování a omezování chemikálií).

Společnost Kurita cíle REACH plně podporuje. Proto aktivně podporujeme zodpovědnou manipulaci s chemikáliemi, bezpečnou výrobu našich produktů v dodavatelském řetězci a bezpečné používání našimi zákazníky.

Další informace k předpisu REACH lze najít na našich následujících webových stránkách:

Biocidy.

Předpis pro biocidní produkty (BPR, předpis (EU) 528/2012) se týká uvádění na trh a používání biocidních produktů, které se využívají pro ochranu lidí, zvířat, materiálů nebo zboží proti škodlivým organismům jako jsou škůdci nebo bakterie, působením aktivních látek obsažených v biocidním produktu.

Od 1. září 2015 ECHA publikuje seznam společností, kterým je legálně dovoleno dodávat biocidní aktivní látky do EU (článek 95 seznam). Od tohoto data je dovoleno uvádět na trh EU pouze biocidní aktivní látky od těchto firem.

Společnost Kurita Europe GmbH plně podporuje cíle BPR a provedla vnitřní uspořádání tak, aby se zajistilo dodržování předpisů pro biocidní aktivní látky, které jsou přítomny v našich biocidních produktech.

Další informace o BPR lze najít na následujících webových stránkách:

Pokud budete mít jakékoliv dotazy k REACH nebo BPR, kontaktujte: MSDS@kurita.eu.

S radostí vám budeme k dispozici.