Odpadní vody

Inteligentní úprava vašich systémů odpadních vod.

Náročnost systému čištění odpadních vod podstatně závisí na kvalitě vody. Společnost Kurita vyvíjí různé produkty a řešení pro úpravu odpadních vod, které zvyšují kvalitu vody a zároveň respektují příslušnou legislativu a životní prostředí. Vzhledem ke zvýšené citlivosti k otázkám životního prostředí a současným legislativním omezením je již většina průmyslových provozů využívajících vodu vybavena čistírnami odpadních vod. Různé technologie společnosti Kurita se pečlivě přizpůsobují potřebám každého provozu prostřednictvím optimalizace a zvyšování kvality vody a snižováním provozních nákladů. Poskytujeme komplexní řešení pro efektivní a optimalizovanou úpravu odpadních vod a lepší opětovné využívání vody ve vašich zařízeních. Při úzké spolupráci se zákazníky je jedním z našich hlavních cílů snížit objem vypouštěné vody na minimum.

Jaký druh speciálních produktů společnost Kurita nabízí?

Nabízíme kompletní inovační program úpravy pro širokou řadu aplikací.

Čištění vod:

 • Kuriflock/Gilufloc®, Ferrofloc® : přírodní, organické, anorganické nebo smíšené koagulanty a adsorpční činidla.
 • Kuriflock/Gilufloc®, Ferrocryl® : široká řada aniontových, kationtových, neionogenních a amfoterních flokulantů, které jsou k dispozici jako prášek, přípravek na vodní bázi nebo jako emulze.
 • Kuriflock/Gilufloc®, Ferrocryl® : speciální přípravky pro úpravu kalů, které pomáhají oddělit vodu od kalových částic.

Emulzní přerušovače:

 • Kuriflock a Ferrolin®: přírodní, organické přípravky na oddělení emulzí, které dokáží reagovat při neutrálním pH a bez ohřevu pro lepší zhodnocení vypouštěných olejů a emulzí.
 • Inovační emulzní přerušovače pro přesnou separaci oleje a vody.
 • Přírodní a organické přípravky na odvodnění olejů, které snižují množství koncentrovaného oleje snižováním množství vody v oleji na minimum.

Biologická úprava odpadních vod:

 • Biotreat: chemické přípravky používané pro systémy aktivovaných kalů.
 • Biobooster: řada suchých mikroorganismů a živin pro regeneraci vašich biologických systémů bez vedlejších účinků v následných krocích.
 • Inovační technologie pro zvýšení kapacity biologického zařízení, posílení biologického prostředí před nákazou a pro optimální snížení chemické spotřeby kyslíku, obsahu fosforu a dusíku.

Odpěňovadla a pohlcovače zápachu:

 • Kuriflock a Contraspum® : portfolio vyspělých přípravků proti pěnění na bázi silikonu i bez silikonu s nízkým příspěvkem CHSK, které splňují potřeby jednotlivých aplikací a požadavky BfR (Bundesinstitut für Risikoanalyse) a FDA a které jsou určeny jak pro prevenci, tak ošetření.
 • Kurita/Ferrosolf® a Kurirazer: specializované produkty pro skutečnou chemickou regulaci a neutralizaci zápachu a pohlcovače nepříjemných pachů (např. merkaptanu, H2S).

Proč zvolit společnost Kurita?

V průběhu několika desetiletí jsme získali zkušenosti v úpravě odpadních vod v různých

průmyslových oborech. Naše řešení vám umožňují respektovat legislativu a životní prostředí a snížit náklady. Naším cílem je vám pomoci zlepšit procesy úpravy odpadních vod a dosáhnout při tom úspory vody a snížit množství produkovaných kalů a odpadů. Všude, kde je to vhodné, s vámi také prověřujeme možnost opakovaného použití vody, čímž je možné mít celou oblast související s úpravou vody pod kontrolou.

 • snížení provozních nákladů
 • zlepšení kvality vody
 • optimalizace účinnosti zařízení
 • zvýšení množství opětovně použité vody
 • plnění přísných předpisů

Proč zvolit společnost Kurita? Naši zkušení odborníci vám rádi poradí dle vašich osobních a individuálních potřeb.

Koagulanty a flokulanty.

Odpadní vody z průmyslových procesů obsahují řadu znečišťujících látek, které jsou přítomny v rozpuštěné i nerozpuštěné formě. Vzhledem k limitům pro vypouštěné odpadní vody je před vypuštěním odpadních vod do kanalizace třeba provést procesy, jako je filtrace, sedimentace nebo flotace.

Specifické používání koagulantů a flokulantů optimalizuje separaci suspendovaných částic, tuhých látek a kalu z odpadních vod, které by bez těchto chemických přísad nemohly být odstraněny při procesech flotace nebo sedimentace.

Společnost Kurita nabízí celou řadu organických a anorganických koagulantů i různých solí hliníků pro odstraňování fosforu, sulfátů a jiných zásadních látek (např. F, As). Speciální adsorpční činidla společnosti Kurita navíc snižují CHSK, BSK, obsah uhlovodíků a barviv v zařízeních na úpravu odpadních vod.

Kromě široké řady práškových produktů společnost Kurita nabízí také emulzní polymery, disperzní polymery bez oleje, polymery rozpustné ve vodě, hotové roztoky a novou generaci flokulantů bez akrylamidu.

Kompletní řada přípravků pro předúpravu pitné vody, které zajistí dodržování příslušných norem.

Emulzní přerušovače.

Deemulgace hraje při účinném procesu úpravy odpadních vod důležitou roli. Bezproblémovou úpravu a vypouštění odpadních vod umožňuje pouze účinná separace olejové fáze od odpadních vod. Objem separovaného oleje i náklady na jeho likvidaci se navíc při snížení obsahu vody v oleji také značně sníží. V některých případech umožňuje řádná separace vody od oleje regeneraci oleje s vysokou výtěžností a tržní kvalitou.

Používání přerušovačů emulze společnosti Kurita a příslušné přizpůsobení vašemu procesu úpravy odpadních vod zvýší účinnost vašeho systému pro narušování emulze a v konečném důsledku povede k vyšší produktivitě a snížení nákladů.

Odpěňovadla.

Při průmyslových procesech se vzniku pěny, k němuž dochází z různých příčin, často nejde vyhnout. Velká množství pěny způsobují problémy a mohou dokonce ohrozit provozní bezpečnost.

Při použití správného odpěňovadla přípravek rozkládá pěnu a případně brání jejímu dalšímu vytváření. Naši technici vám rádi poradí s výběrem a použitím vhodného odpěňovacího přípravku s ohledem na vaše zařízení a procesy.

Pohlcovače zápachu.

Při mnoha průmyslových procesech a systémech zatížených odpadními vodami, jako jsou například čistírny odpadních vod, deemulgační zařízení, zásobní nádrže a retenční zásobníky vody, dochází k nepříjemnému zápachu, který vytvářejí buď látky obsažené v odpadních vodách nebo rozkladné procesy.

Pohlcovače zápachu společnosti Kurita odstraňují zápach, zabraňují tvorbě žíravého sirovodíku a dokáží dokonce absorbovat již existující nepříjemný zápach vytvářený H2S.

Zakázková řešení.

Každá čistírna odpadních vod je jedinečná, protože její chod ovlivňuje celá řada faktorů: kvalita odpadních vod, výrobní procesy, kontaminanty, konstrukční řešení čistírny atd. Poskytujeme řešení přizpůsobená vašim zvláštním potřebám. Vždy zkoumáme problémy s odpadními vodami od začátku spotřeby vody až do bodu vypouštění a bereme při tom do úvahy všechny faktory.

Na základě našich zkušeností a za pomoci našich odborníků vyvíjíme zakázková řešení pro uspokojení vašich individuálních potřeb. S radostí vám poskytneme osobní poradenství.

S radostí vám budeme k dispozici.