Dodatki czyszczące i odgazowujące

Dodatki czyszczące i odkażające.

Rafinerie i zakłady petrochemiczne wykorzystują dość wiele różnych urządzeń do destylacji. Są to wieże, zbiorniki do usuwania wody, wieże destylacyjne, wymienniki ciepła i instalacje rurowe. Osad to wszechobecny problem. Osad może spowodować ograniczenia przepustowości, znaczne straty w odzysku energii lub wzrost spadku ciśnienia w wieżach destylacyjnych lub wymiennikach ciepła. Okresowe czyszczenie i odkażanie jest obowiązkowe, a urządzenia należy poddawać kontroli w celu konserwacji lub naprawy.

Planowane wyłączenia są bardzo pracochłonne i często wymagają kilku tygodni przestoju. Ciężkie oleje napędowe, smary, smoły lub lepkie materiały osadzające muszą zostać usunięte. Skażone zbiorniki, wieże, wymienniki ciepła lub rurociągi należy opróżnić w celu ich oczyszczenia i odgazowania. Osady mogą zawierać składniki niebezpieczne i szkodliwe gazy. Mogą uwalniać toksyczny siarkowodór, lotne węglowodory lub rakotwórczy benzen. Siarczek żelaza (FeS) łatwo odkłada się w rurociągach, tacach, strukturalnych opakowaniach, wymiennikach ciepła i zbiornikach ciśnieniowych. Ze względu na swój charakter piroforyczny, może stać się to poważnym problemem. Siarczek żelaza ma wysoki potencjał dla spontanicznego samozapłonu. Utlenia się egzotermicznie w kontakcie z powietrzem. Najwięcej pożarów wywołanych przez FeS występuje podczas wyłączenia, gdy sprzęt został otwarty w celu kontroli i konserwacji.

Opieka zdrowotna, bezpieczeństwo i ochrona środowiska to bardzo ważne aspekty. Zadaniem personelu jest zminimalizowanie narażenia pracowników na różne sytuacje, w których może pojawić automatyczny zapłon rodzajów siarczku żelaza lub inne zagrożenia zdrowia. Należy unikać kontaktu z odkażonymi materiałami. Usunięcie benzenu, samozapalnego siarczku żelaza, toksycznego siarkowodoru i innych niebezpiecznych gazów jest absolutnie niezbędne dla zachowania bezpiecznych warunków pracy. Należy przestrzegać dolnej granicy wybuchu (LEL).

Kurita oferuje szeroką gamę różnorodnych produktów, takich jak chemiczne środki czyszczące, środki do odgazowania lub ich kombinacje. Obsługa naszych środków do czyszczenia i odkażania jest łatwa i bezpieczna dla personelu. Wysokowydajne chemiczne środki czyszczące z przystosowanymi indywidualnie metodami czyszczenia i odgazowywania pomagają osiągnąć te cele. Czyszczenie i odgazowywanie wież i zbiorników destylacyjnych można wykonać w ciągu jednego dnia osiągając doskonałe rezultaty. Usunięcie ciężkich olejów napędowych, smoły, smarów i innych lepkich materiałów to kluczowe elementy czyszczenia. Całkowite wyeliminowanie niebezpiecznych gazów i potencjalnych zagrożeń ogniowych ma ogromne znaczenie. Czyszczenie powierzchni metalowych bez wpływu na urządzenia do destylacji stało się faktem.

Odzysk ciepła jest niezbędny w jednostkach produkcyjnych, które są sterowane za pomocą reaktorów. Czyszczenie mechaniczne złożonych systemów wymiennika ciepła może trwać kilka dni, a niedostępne obszary mogą okazać się nieosiągalne. Dla porównania, rozwiązania służące czyszczeniu i odgazowywaniu oferowane przez Kurita pozwalają dotrzeć do niedostępnych obszarów. Czyszczenie może być wykonywane in situ w ciągu jednego dnia. Jest mniej pracochłonne w porównaniu do mechanicznego czyszczenia. Indywidualnie dopasowane programy czyszczenia chemicznego z serii CD od Kurita są wykorzystywane, gdy potrzebne jest dokładne czyszczenie. Płytowy wymiennik ciepła Packinox lub rurowy wymiennik ciepła Texas Tower wymagają więcej wysiłku podczas czyszczenia niż klasyczne wymienniki ciepła. Rozwiązania dotyczące czyszczenia oferowane przez Kurita są pierwszym wyborem w przypadku wymienników ciepła Packinox lub Texas Towers.

Mechaniczne czyszczenie i odkażanie zbiorników może wymagać kilku tygodni przestoju. Dla porównania, chemiczne czyszczenie i odgazowywanie pozwoli istotnie zmniejszyć przestoje do kilku dni, zapewniając znaczące korzyści ekonomiczne.

Kurita oferuje zindywidualizowane metody czyszczenia i odgazowywania. Nasi klienci otrzymują wsparcie podczas procesów czyszczenia i odgazowywania od naszych wykwalifikowanych pracowników. Na życzenie, dostarczamy odpowiednich urządzeń.

Potrzebujesz wsparcia? Nasi wykwalifikowani eksperci są gotowi, by udzielić Ci osobistej i indywidualnej pomocy.

 

Z przyjemnością będziemy Twoim wsparciem.